Reflektioner

Image 22

Reflektioner

Om bilder i teckneterapi

Konstterapi är användningen av ett konstnärligt uttrycksmedel, vilket som helst, som arbetsredskap i en psykoterapeutisk process. Det är en metod som terapeut och klient kan använda i ett psykoterapeutiskt samarbete, för att få material från det undermedvetna upp i medvetenheten. Konstterapi kan användas i samband med olika psykoterapeutiska förhållningssätt, och bör alltid vara förankrad i en psykoterapeutisk teori. I konstterapi är det aldrig värdet av det konstnärliga uttrycket som är viktigt. Tvärtom är det viktiga den psykiska processen och det medvetenhetshöjande resultatet av denna.

Teckneterapi är en gren inom konstterapin. Den skapades av den danska psykologen och gestaltterapeuten Hanne Hostrup under 1980-talet. Fast teckneterapi är en fullständig terapiform med sina egna metoder och en egen teoretisk referensram, bör den alltid användas i ett psykoterapeutiskt sammanhang och vara förankrad i en psykoterapeutisk teori. Personen som ansvarar för processen i fråga, bör alltid vara en utbildad psykoterapeut.  

Viktigast av allt är att terapeuten i sitt arbete enbart ställer frågor om klientens tecknade bilder. Det är nämligen klientens uppgift att förklara sina bilder, aldrig terapeutens att tolka dem.

I teckneterapi ombeds klienten att teckna med den icke-dominanta handen. Till detta finns det två huvudorsaker. För det första, så kan det vara till hjälp att minska på prestationspressen: klienten är ju i förväg medveten om, att hen inte på samma sätt kan kontrollera hur den icke-dominanta handen fungerar. För det andra blir teckningarna mer precisa i förhållande till den problematik som klienten arbetar med, just för att det är svårare att kontrollera den icke-dominanta handen.

Eftersom jag arbetar som psykoterapeut, gäller tystnadsplikt i allt samarbete mellan mig och klienterna. Samma gäller även för de alster som klienterna framställer i konstterapin. Alla tecknade bilder som finns med på denna hemsida är mina egna processteckningar.

Om narcissistisk störning

Narcissistisk störning är ett defensivt beteende. Det är ett sätt att existera på, som man har utvecklat därför att man måste, inte på grund av att man själv hade bett om att bli behandlad på ett sådant sätt att beteendet blev nödvändigt. Det är alltså inte något som man själv rår för.

Det viktigaste är inte om man har en narcissistisk störning, det viktigaste är vad man i så fall gör med den.

Om narcissistisk störning
(-fortsatt)

Det var en gång en liten flicka som alltid skulle vara glad, fastän hon var mycket sorgsen. Hon hade en så fruktansvärd längtan. Till slut stängde hon sig helt inne, och emellanåt var hon också arg.

Det var en gång en liten flicka.
Longing
På fars arm
Svikare
Skøge
SYMBIOS

Om man har en symbiotisk eller konfluent relation till en grupp, en situation eller till en annan människa, är det bra att byta perspektiv i förhållande till problematiken. När man kan se relationen och sin egen andel i den på avstånd, har man större möjligheter att ändra på sitt förhållningssätt till det problematiska sammanhanget.